0 00 1 min 2 yrs 182

ঘোষণা কৰা হ’ল অসম চৰকাৰৰ ৩য় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ( Assam Direct Recruitment ) পদৰ পৰীক্ষাৰ দিন ।চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰীক্ষাৰ দিন ৭/০৮/২০২২ আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰীক্ষাৰ দিন ২১/০৮/২০২২

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *