0 00 1 min 4 yrs 209
  উদয় শংকৰ আৰু দ্বীপ চান্দ , কাৰ্গিল যুদ্ধত মাতৃভূমিৰ হকে যুঁজি চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হোৱা এই দুই বীৰ সন্তানক আজি কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ দিনা অশেষ শ্ৰদ্ধা আৰু নমন ।
জয় হিন্দ ।
#salute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *