0 00 1 min 4 yrs 202

              ( ১)
প্ৰেম
বাটৰ কাষৰ বগৰী
ক’ব বা কেতিয়া গজি উঠে !
               (২)
প্ৰেম
প্ৰতীক্ষাৰ এজাক বৰষুণ
ইপাৰে মই সিপাৰে তুমি
মাজত জুৰুলা
তুমি গোৱা গান মই লিখা কবিতা !
                (৩)
প্ৰেম
ডায়েৰীৰ আধালিখা এখিলা পাত
বুকুৰ আলমিৰাত পৰি ৰোৱা
যৌৱনৰ আদিপাঠ !
                           – সাগৰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *